Friday, March 4, 2016

Systém na riadenie elektronického vzdelávania (LMS)

Ak dnes chceme efektívne riadiť vzdelávanie svojich zamestnancov alebo študentov, tak je potrebné dať do rúk personálnym manažérom moderný a výkonný nástroj. Presne na to je určený Learning management System (LMS). Zoznámte sa s jeho možnosťami.


Tento článok si dáva za úlohu detailnejšie sa pozrieť na Learning Mangement System (ďalej len LMS).

Čo je LMS?


LMS je definovaný ako softwarový nástroj na riadenie vzdelávania (výučby). LMS môžu používať rôzne typy inštitúcií ako napríklad školy, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, ale neposlednom rade práve firmy, ktoré prostredníctvom LMS riadia vzdelávanie svojich zamestnancov.

LMS môže byť zapracované ako súčasť vnútrofiremného informačného systému (napríklad v rámci ERP systémov vo firmách), ale v dnešnej dobe sú LMS väčšinou samostatné riešenia dodávané firmami, ktoré sa venujú problematike riadenia vzdelávania. Tieto samostatné riešenia sa následne môžu prepojiť, komunikovať a vymienať si dáta nielen o zamestnancoch aj s vnútrofiremnými informačnými systémami. LMS v drvivej väčšine fungujú ako webové aplikácie umiestnené na samostantej webovej doméne alebo subdoméne.

Pre koho je LMS určený?


Tým, že LMS má v názve "management", tak sa automaticky predpokladá, že je určený pre určitých riadiacich pracovníkov. Je to tak. Primárne by s ním mali pracovať personálni manažéri, prípadne iní pracovníci, ktorí riadia vzdelávanie v rámci inštitúcie.

Na druhej strane, ale v dnešnej dobe LMS zabezpečuje aj prístup študentom ku študijným materiálom (ku online kurzom), to znamená, že k LMS pristupujú aj samotní študenti.

Čo teda LMS robí?


Základnú minimálnu funkcionalitu, ktorú by mal obsahovať každý LMS sa dá zhrnúť do piatich bodov:
 1. Evidencia študentov (zamestnancov) a ich správa.
 2. Evidencia kurzov a ich správa.
 3. Správa prístupových práv študentov ku kurzom.
 4. Prehľad o štúdiu - reporting výsledkov.
 5. Samotná možnosť študovať online kurzov.

Každý z týchto piatich bodov môže byť riešený v rôznych LMS rôzne, ale hlavne pri treťom a štvrtom bode bývajú tieto rozdiely najväčšie. Práve od týchto bodov by sa v prvom rade mal odvíjať výber LMS riešenia. O výbere LMS v niektorom z ďalších článkov.

Nikde ale nie je striktne definované čo všetko má LMS vedieť robiť a akú funkcionalitu má obsahovať. Nároky na funkcionalitu a možnosti LMS sa často do veľkej miery líšia práve od typu inštitúcie, ktorá ho chce používať, ale taktiež od vecí, ako je cieľová skupina študentov (zamestnancov), štruktúra študentov (zamestnancov), charakter kurzov (študijných materiálov), charakter použitia LMS (verejný portál vs. uzavretý portál), potreby reportingu (prehľadov o štúdiu), atď.

Samozrejme LMS obsahujú aj inú funkcionalitu, napríklad:
 • testovanie študentov,
 • certifikácia študentov,
 • študijné plány,
 • gamifikácia,
 • komunikačné nástroje ako chat, správy, webináre, telekonferencie, atď.,
 • autorské nástroje na tvorbu študijného obsahu,
 • kalendáre - pripomienky,
 • katalógy kurzov,
 • a iné.

A čo študijný obsah?


Študijný obsah a teda online kurzy v LMS môžu byť riešené v princípe dvoma základnými spôsobmi.
 • Výukovými štandardmi (SCORM, AICC).
 • Vlastným autorským nástrojom v rámci LMS.
V dnešnej dobe sa do veľkej miery používa štandard SCORM. Ide o štandard, ktorý definuje štruktúru študijného obsahu (kurzu). Nahráva sa do LMS ako ZIP súbor, ktorý okrem spomínanej definície štruktúry kurzu zároveň v drvivej väčšine v sebe zahŕňa aj samotný študijný obsah kurzu. Na tvorbu kurzov vo formáte SCORM je na trhu veľké množstvo kvalitných nástrojov a dá sa povedať, že je to overená cesta tvorby a distribúcie študijného obsahu.

V poslednej dobe sa do popredia dostáva aj nový štandard a to TinCan API, ktorý z pohľadu štruktúry obsahu vychádza zo štandardu SCORM, ale dopĺňa samotný kurz o určitú formu sledovania štúdia. Zjednodušene to znamená, že kurz vo formáte SCORM je doplnený aj od definície toho ako sa má sledovať a ukladať priebeh štúdia študenta v danom kurze. Je to zložitejšia téma, pretože tu okrem LMS vstupe do hry hlavne LRS (Learning Record Store). Štandardu TinCan API sa budeme venovať v niektorom z nasledujúcich článkov.


Zhrnutie


LMS sú silné nástroje a v dnešnej dobe už ponúkajú veľa možností a pridanú hodnotu ako na strane študenta (zamestnanca), tak hlavne na strane manažmentu (personálnemu oddeleniu) v podobne rôznych reportov, štatistík, analýz a vyhodnocovania vzdelávania. Zvlášť okamžité, detailné a individuálne sledovanie dosiahnutých výsledkov v štúdiu je veľmi žiadané a populárne.

V niektorom z ďalších článkov sa pozrieme na už spomínaný výber LMS, na čo sa sústrediť tak, aby LMS splnilo to čo od neho očakávate a možno aj úplne niečo nové čo zistíte až s odstupom času.

Ak Vás článok zaujal, tak lajknite, zdieľajte, prípadne nechajte komentár :)

Peter

No comments :

Post a Comment